شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ دلتنگي ... دلتـــــنگي نه با قلم نوشـــــته مي شــــود ، نه با دکــــمه هاي ســــــرد کيــــــبورد .... . . . دلتـــــنگي را با اشــــک مي نويســـــند !!! يا صاحب الزمان ...
اي رهگذرکوچه احساس کجايي؟
ساعت دماسنج
*محمد حسين*
رتبه 94
2 برگزیده
573 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
*محمد حسين* عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top