امر به معروف، نشانه عشق انسان به مکتب است.

 امر به معروف، نشانه عشق انسان به مردم است.

  امر به معروف، نشانه تعهد و سوز و علاقه انسان به سلامتى جامعه است.

 امر به معروف، نشانه تولّى و تبرّى است.

امر به معروف، نشانه آزادى در جامعه است.

 امر به معروف، نشانه ارتباط میان آحاد مردم است.

  امر به معروف، نشانه فطرت بیدار است.

 امر به معروف، حضور و غیاب واجبات است  چرا نماز نخواندى ؟ چرا روزه نگرفتى؟

امر به معروف، ضامن اجراى تمام واجبات و نهى از منکر، ضامن ترک همه محرمات است.

  امر به معروف، تشویق نیکوکاران در جامعه است.

  امر به معروف، تذکر و آگاه کردن افراد جاهل است

  نهى از منکر، تلخ کردن کام خلافکاران است

امر به معروف و نهى از منکر، گاز و ترمزى است که ماشین جامعه راهدایت مى‏کند.